JAIPUR CITY

( 6 Nights and 7 Days )

( Jaipur 02 Nights ) ( Pushkar 01 Nights ) ( Jaisalmer 02 ) ( Jodhpur 01 Night )